தமிழ்..

thadukki vilunthaal maddum a…aa…   chirikkumpoathu maddum i..ee..   choodu paddaal maddum u…oo..   athaddumpoathu maddum e..ae…   aiyaththinpoathu maddum ai…   aachchariyaththinpoathu maddum o…oa…   vakkanaiyin poathu maddum ola…   vikkalinpoathu maddum …?   enru thamil paechi marra naeram vaerru moali paechum thamilaridam marakkaamal chol un moali thamil moaliyenru !!!    
thamil..
தடுக்கி விழுந்தால் மட்டும் அ...ஆ...

  சிரிக்கும்போது மட்டும் இ..ஈ..

  சூடு பட்டால் மட்டும் உ...ஊ..

  அதட்டும்போது மட்டும் எ..ஏ...

  ஐயத்தின்போது மட்டும் ஐ...

 

ஆச்சரியத்தின்போது மட்டும் ஒ...ஓ...

  வக்கணையின் போது மட்டும் ஒள...

  விக்கலின்போது மட்டும் ...?

  என்று தமிழ் பேசி மற்ற நேரம்
வேற்று மொழி பேசும் தமிழரிடம் மறக்காமல் சொல்
உன் மொழி தமிழ் மொழியென்று !!!

 

 

Popular Post

Tips