ஸூர்ய நமஸ்காரம்

  surya namaskaaram   japaa kusuma sankaacham kaachyapaeyam mahaathyuthim! thamorim srva paapaknam pranatho (a) smi thivaakaram !!   cheelamaay vaalach cheerarul puriyum jalam pukalum, jayirae poarri chooriyaa poarri, chuthanthiraa poarri veeriyaa poarri, vinaikal kalaivaay  
surya namaskaaram

 

ஸூர்ய நமஸ்காரம்
 
ஜபா குஸூம ஸங்காசம்
காச்யபேயம் மஹாத்யுதிம்!
தமோரிம் ஸ்ர்வ பாபக்னம்
ப்ரணதோ (அ) ஸ்மி திவாகரம் !!
 
சீலமாய் வாழச் சீரருள் புரியும்
ஞாலம் புகழும், ஞாயிறே போற்றி
சூரியா போற்றி, சுதந்திரா போற்றி
வீரியா போற்றி, வினைகள் களைவாய்
 

Popular Post

Tips