அன்புப் பஞ்சம்…..

makkalin vaalkkaith thunpaththirku kaaranam anpup pajchamae malarkalukku chooriyan poala ithayankalukku anpu vaendum
anpup pajcham…..
மக்களின் வாழ்க்கைத் துன்பத்திற்கு காரணம் அன்புப் பஞ்சமே
மலர்களுக்கு சூரியன் போல இதயங்களுக்கு அன்பு வேண்டும்

Popular Post

Tips