மிருகக் காட்சி சாலை

ammaa appaa alaiththuch chenraar ankae oaridam ankiruntha kuyilum mayilum aadath thodankina poallaa nariyum punukup poonaiyum ellaam irunthana kuddi maankal odddakachchivinki kooda nenrana kuranku ennaip paarththup paarththu kur kur enrathu yaanai onru kaathaik kaathai aaddi nenrathu muthalaith thalaiyaith thookkip paarththu moochchu viddathu karadi kooda urumik kondae kaalaith thookkirru chinkam puli ellaam kandaen kandum payamillai chooranaip poal … Continue reading "mirukak kaadchi chaalai"
mirukak kaadchi chaalai

அம்மா அப்பா அழைத்துச் சென்றார்
அங்கே ஓரிடம்


அங்கிருந்த குயிலும் மயிலும்
ஆடத் தொடங்கின


பொல்லா நரியும் புனுகுப் பூனையும்
எல்லாம் இருந்தன


குட்டி மான்கள் ஒட்ட்டகச்சிவிங்கி
கூட நின்றன


குரங்கு என்னைப் பார்த்துப் பார்த்து
குர் குர் என்றது


யானை ஒன்று காதைக் காதை
ஆட்டி நின்றது


முதலைத் தலையைத் தூக்கிப் பார்த்து
மூச்சு விட்டது


கரடி கூட உறுமிக் கொண்டே
காலைத் தூக்கிற்று


சிங்கம் புலி எல்லாம் கண்டேன்
கண்டும் பயமில்லை


சூரனைப் போல் நின்றிருந்தேன்
சிறிதும் அஞ்சவில்லை


சென்று வந்த இடம் உங்களுக்குத் தெரியவில்லையா???
மிருகக் காட்சி சாலைதானே வேறு ஒன்றுமில்லை!

Popular Post

Tips