வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட சகோதரர்கள் – வீடியோ

inthiyaa ilankai ullidda pakuthikalil nelavum cheerarra kaalanelaiyaal pala pakuthikalilum paariya maarrankal aerpaddullana. im malaiyaal adiththuch chellappadda iru chakoathararkalathu veediyoa    

இந்தியா இலங்கை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நிலவும் சீரற்ற காலநிலையால் பல பகுதிகளிலும் பாரிய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. இம் மழையால் அடித்துச் செல்லப்பட்ட இரு சகோதரர்களது வீடியோ  

 

Popular Post

Tips