மூன்று என்ற சொல்லினிலே…

  mikak kadinamaanavai moonrundu: 1. irakachiyaththai kaappathu. 2. ilaikkappadda theenkai marappathu. 3. oayvu naeraththai uyarntha valiyil payanpaduththuvathu.   nanri kaadduvathu moonru vakaiyilaakum: 1. ithayaththaal unarthal. 2. chorkalaal theriviththal. 3. pathilukku uthavi cheythal.     makilchchiyaana vaalkkaikkuriyavai moonrundu: 1. chenrathai marappathu. 2. nekalkaalaththai naervaliyil cheluththuvathu. 3. varunkaalaththaip parrich chinthippathu.    ilappu moonru vakaiyilundu: 1. chamaiyal amaiyaaviddaal … Continue reading "moonru enra chollinelae…"
moonru enra chollinelae…

 

மிகக் கடினமானவை மூன்றுண்டு:
1. இரகசியத்தை காப்பது.
2. இழைக்கப்பட்ட தீங்கை மறப்பது.
3. ஓய்வு நேரத்தை உயர்ந்த வழியில் பயன்படுத்துவது.
 
நன்றி காட்டுவது மூன்று வகையிலாகும்:
1. இதயத்தால் உணர்தல்.
2. சொற்களால் தெரிவித்தல்.
3. பதிலுக்கு உதவி செய்தல்.  
 
மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கைக்குரியவை மூன்றுண்டு:
1. சென்றதை மறப்பது.
2. நிகழ்காலத்தை நேர்வழியில் செலுத்துவது.
3. வருங்காலத்தைப் பற்றிச் சிந்திப்பது.
  
இழப்பு மூன்று வகையிலுண்டு:
1. சமையல் அமையாவிட்டால் ஒருநாள் இழப்பு.
2. அறுவடை சிறக்காவிடில் ஓராண்டு இழப்பு.
3. திருமணம் பொருந்தாவிட்டால் வாழ்நாள் முழுவதும் இழப்பு.
  
உயர்ந்த மனிதனின் வாழ்வு மூன்று வகையில் இருக்கும்:
1. அவன் ஒழுக்கத்தோடிருப்பதால் கவலையற்றிருப்பான்.
2. அவன் அறிவாளியாயிருப்பதால் குழப்பங்களற்றிருப்பான்.
3. அவன் துணிவாக இருப்பதால் அச்சமின்றியிருப்பான்.

Popular Post

Tips