அம்மா

paalum choarum unnath thanthu padikkach chollum ammaa kaalaith thookkik kannel orrik kaddik kojchum ammaa puluthi poakki neerumaaddi poaddum vaikkum ammaa aluthidaamal pallikkoodam alaiththuch chellum ammaa   pallikkoodam vidda naeram paathi valikku vanthu thullik kuthikkum ennaith thookkith tholir poadum ammaa
ammaa

பாலும் சோறும் உண்ணத் தந்து
படிக்கச் சொல்லும் அம்மா
காலைத் தூக்கிக் கண்ணில் ஒற்றிக்
கட்டிக் கொஞ்சும் அம்மா


புழுதி போக்கி நீருமாட்டி
பொட்டும் வைக்கும் அம்மா
அழுதிடாமல் பள்ளிக்கூடம்
அழைத்துச் செல்லும் அம்மா

 


பள்ளிக்கூடம் விட்ட நேரம்
பாதி வழிக்கு வந்து
துள்ளிக் குதிக்கும் என்னைத் தூக்கித்
தோளிற் போடும் அம்மா

Popular Post

Tips