அறுபத்தினான்கு ஆயக்கலைகள்..

1.adcharankal.   2.vikitham.   3.kanetham.   4.vaetham.   5.puraanam.   6.viyaakaranam.   7.jothidam.   8.tharma chaasththiram.   9.yoaka chaasththiram.   10.neethi chaasththiram.   11.manthira chaasththiram.   12.nemiththa chaasththiram.   13.chirpa chaasththiram.   14.vaiththiya chaasththiram.   15.chaamuthrikaa ladchanam.   16.chapthappirammam.   17.kaaviyam.   18.alankaaram.   19.vaakku vanmai.   20.kooththu.   21.nadanam.   22.veenai ichai.   23.pullaankulal … Continue reading "arupaththinaanku aayakkalaikal.."
arupaththinaanku aayakkalaikal..
1.அட்சரங்கள்.

 

2.விகிதம்.

 

3.கணிதம்.

 

4.வேதம்.

 

5.புராணம்.

 

6.வியாகரணம்.

 

7.ஜோதிடம்.

 

8.தர்ம சாஸ்த்திரம்.

 

9.யோக சாஸ்த்திரம்.

 

10.நீதி சாஸ்த்திரம்.

 

11.மந்திர சாஸ்த்திரம்.

 

12.நிமித்த சாஸ்த்திரம்.

 

13.சிற்ப சாஸ்த்திரம்.

 

14.வைத்திய சாஸ்த்திரம்.

 

15.சாமுத்ரிகா லட்சணம்.

 

16.சப்தப்பிரம்மம்.

 

17.காவியம்.

 

18.அலங்காரம்.

 

19.வாக்கு வன்மை.

 

20.கூத்து.

 

21.நடனம்.

 

22.வீணை இசை.

 

23.புல்லாங்குழல் வாசிப்பு.

 

24.மிருதங்க இசை.

 

25.தாளம்.

 

26.ஆயுதப் பயிற்சி.

 

27.ரத்னப்பரீட்சை.

 

28.கனகப்பரீட்சை(தங்கம் பற்றி அறிதல்)

 

29.யானை ஏற்றம் மற்றும் சாதி அறிதல்.

 

30. குதிரை ஏற்றம் மற்றும் சாதி அறிதல்.

 

31.ரத சாஸ்த்திரம்.

 

32பூமியறிதல்.

 

33.போர்முறை சாஸ்த்திரம் மற்றும் தந்திரம்.

 

34.மற்போர் சாஸ்த்திரம்.

 

35.வசீகரித்தல்.

 

36.உச்சாடனம்.

 

37.பகைமூட்டுதல்.

 

38.காம சாஸ்த்திரம்.

 

39.மோகனம்.

 

40.ஆகரஷனம்.

 

41.ரசவாதம்.

 

42.கந்தரவ ரகசியம்.

 

43.மிருக பாஷை அறிதல்.

 

44.துயரம் மாற்றுதல்.

 

45.நாடி சாஸ்த்திரம்.

 

46.விஷம் நீக்கும் சாஸ்த்திரம்.

 

47.களவு.

 

48.மறைத்துரைத்தல்.

 

49.ஆகாயப் பிரவேசம்.

 

50.விண் நடமாட்டம்.

 

51.கூடுவிட்டு கூடுபாய்தல்.

 

52.அரூபமாதல்.

 

53.இந்திர ஜாலம்.

 

54.மகேந்திர ஜாலம்.

 

55.அக்னி ஸ்ம்பனம்.

 

56.ஜலஸ்தம்பனம்.

 

57. வாயு ஸ்தம்பனம்.

58.கண்கட்டு வித்தை.

 

59.வாய்கட்டு வித்தை.

 

60.சுக்கில ஸ்தம்பனம்.

 

61.சுன்ன ஸ்தம்பனம்.

 

62.வாள்வித்தை.

 

63.ஆன்மாவை கட்டுப்படுத்துதல்.

 

64.இசை.

 

Popular Post

Tips