எ‌லிபே‌ண்‌ட்

kalaa : e‌li‌kku pae‌n‌d poa‌ddaa e‌nna aaku‌m?   maalaa : e‌nna aaku‌m ‌neeyae chollu.   kalaa : e‌lipae‌n‌d aaku‌m.
e‌lipae‌n‌d

கலா : எ‌லி‌க்கு பே‌ண்‌ட் போ‌ட்டா எ‌ன்ன ஆகு‌ம்?

 

மாலா : எ‌ன்ன ஆகு‌ம் ‌நீயே சொ‌ல்லு.

 

கலா : எ‌லிபே‌ண்‌ட் ஆகு‌ம்.

Popular Post

Tips