அன்பு

enneladankaa peyarundu uyirundu uruvamillai unarvukalundu udalillai
anpu

எண்ணிலடங்கா


பெயருண்டு


உயிருண்டு


உருவமில்லை


உணர்வுகளுண்டு


உடலில்லை

Popular Post

Tips