முடியுமா ?

kankai aaththulae meen pidikkalaam, kaavaeri aaththulae meen pidikkalaam aanaa (jayar) Iyer aaththulae meen pidikka mudiyumaa ?
mudiyumaa ?

கங்கை ஆத்துலே மீன் பிடிக்கலாம்,


காவேரி ஆத்துலே மீன் பிடிக்கலாம்


ஆனா


(ஜயர்) Iyer ஆத்துலே மீன் பிடிக்க முடியுமா ?

Popular Post

Tips