காதல் – கண்….

kan illaatha   Kadhalukku eththanaiyoa   Kadhalikal thayaar – aanaal   kannae illaatha   Kadhalikku eththanai   Kadhalkal thayaar?…..     Kabilan Kabi
Kadhal – kan….
கண் இல்லாத

  காதலுக்கு எத்தனையோ

  காதலிகள் தயார் – ஆனால்

  கண்ணே இல்லாத

 

காதலிக்கு எத்தனை

  காதல்கள் தயார்?…..

 

 

Kabilan Kabi

Popular Post

Tips