மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


தடை தாண்டு

thadai thaandu viyarvai chinthaatha unnaalum
தடை தாண்டு

வியர்வை சிந்தாத உன்னாலும்
மை சிந்தாத பேனாவாலும்
எதையும் சாதித்திட முடியாது.

தடை தாண்டி
ஓடிக் கொண்டிருப்பவனுக்கு
தடைகள் கண்ணுக்குத் தெரியாது
நீ நினைப்பது போல வாழ்க்கை
ஒன்றும் மரத்தான் ஓட்டமல்ல
அது தடைதாண்டும் ஓட்டமே........

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மேலும் வாழ்க்கை

Tags : தடை, தாண்டு, தடை தாண்டு, thadai thaandu


Follow saalaram14 on Twitter
Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]

Let jQuery AJAX Change This Text