மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

நீ நிமிர்

nee nemir tholvikal

நீ நிமிர்
3

தோல்விகள்


என்பது உன்னை தூங்க


வைக்க பாடும் தாலாட்டு அல்ல


நீ நிமிர்ந்து நிற்பதற்கான


தேசிய கீதம்


மேலும் வாழ்க்கை

Tags : நீ, நிமிர், நீ நிமிர், nee nemir

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]