மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


உருவாகு

uruvaaku kuddak kudda

உருவாகு

குட்டக் குட்ட
குனியாதே,
குட்டக் குட்ட
உருவாகு....

வாழ்க்கை என்பது
ஒரு புத்தகம் அதில்
ஒரு பக்கம் மட்டும்
வாழ்க்கையல்ல.....

ஒவ்வொரு
பக்கங்களானதே
வாழ்க்கை.....

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

உன்
பேனாவைக் கூட
மூடிவைக்காதே
அதை திறக்கும்
வினாடிகளில் கூட-நீ
எழுத நினைத்ததை
மறந்துவிடக் கூடும்.


மேலும் வாழ்க்கை

Tags : உருவாகு, உருவாகு, uruvaaku

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]