மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

குழந்தை

kulanthai valikkumaaru thaan adiththaal annai

குழந்தை
2

வலிக்குமாறு தான் அடித்தாள் அன்னை


அவளையே கட்டிக் கொண்டு அழும்


குழந்தை!!!


மேலும் குட்டியாக சில

Tags : குழந்தை, குழந்தை, kulanthai

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]