மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

வைரமாலை!

vairamaalai! en kanneer thulikalaal

வைரமாலை!
2

என் கண்ணீர்


துளிகளால்,


உனக்கு வைரமாலை!


மேலும் குட்டியாக சில

Tags : வைரமாலை, வைரமாலை!, vairamaalai!

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]