மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


ரசிகன்

rachikan aval anaiththaiyum alakenru rachiththu kondirunthaal
ரசிகன்

அவள் அனைத்தையும்


அழகென்று ரசித்து கொண்டிருந்தாள்


அவள் அழகை


நான் மட்டும்

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016


ரசித்து கொண்டிருந்தென்


அவளுக்கு தெரியாமல்..................


மேலும் காதல்

Tags : ரசிகன், ரசிகன், rachikan


Follow saalaram14 on Twitter
Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]

Let jQuery AJAX Change This Text