மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

ஒன்ட்டி ஒன்

onddi on 21 - ai aankilaththil dvenddi on enkirom.

ஒன்ட்டி ஒன்
3

21 - ஐ ஆங்கிலத்தில் ட்வென்ட்டி ஒன் என்கிறோம்.

31 - ஐ தேர்ட்டி ஒன் என்கிறோம்.

11 - ஐ ஒன்ட்டி ஒன் என்று ஏன் சொல்வதில்லை!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


மேலும் நகைச்சுவை

Tags : ஒன்ட்டி, ஒன், ஒன்ட்டி ஒன், onddi on

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]