மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

அழகு

alaku anpaaka paechinaal alaku panpaaka nadanthaal alaku

அழகு
4

அன்பாக பேசினால் அழகு
பண்பாக நடந்தால் அழகு
பணிவாக இருந்தால் அழகு
அடக்கமாக நடந்தால் அழகு

அறிவு கூடினால் அழகு
உழைப்பால் உயர்ந்தால் அழகு
கடமையைச் செய்தால் அழகு
கவலையை தொலைத்தால் அழகு

நம்பிக்கை நினைத்தால் அழகு
நன்மைகள் செய்தால் அழகு
உண்மையை பேசினால் அழகு
எளிமையாய் இருந்தால் அழகு

எண்ணங்கள் உயர்ந்தால் அழகு
இருப்பதை காத்தல் அழகு
இல்லாததை பெற்றால் அழகு


மேலும் ஏனையவை

Tags : அழகு, அழகு, alaku

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]