மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


தெரியவில்லை எனக்கு.......

theriyavillai enakku....... unnai japakappaduththum
தெரியவில்லை எனக்கு.......
உன்னை ஞாபகப்படுத்தும்
கண்ணில் படக்கூடிய
பொருட்களை எல்லாம்
உன்னிடமே கொடுத்து விட்டேன்.
கண்ணிற்குள் உள்ள
உன்னை மட்டும்
கொடுக்க தெரியவில்லை எனக்கு...........
Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மேலும் காதல்

Tags : தெரியவில்லை, எனக்கு, தெரியவில்லை எனக்கு......., theriyavillai enakku.......


Follow saalaram14 on Twitter
Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]

Let jQuery AJAX Change This Text