மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

இறகாகிவிடுகிறேன்

irakaakividukiraen chila naerankalil kaarrilae mithakkum

இறகாகிவிடுகிறேன்
4

சில நேரங்களில்

காற்றிலே மிதக்கும்

இறகாகிவிடுகிறேன்

ஊதி விளையாடுபவள்.. நீ.!


மேலும் காதல்

Tags : இறகாகிவிடுகிறேன், இறகாகிவிடுகிறேன், irakaakividukiraen

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]