மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

ஜோக்ஸ்

joks 143 enraal enna?

ஜோக்ஸ்
10

143 என்றால் என்ன?

 

I Love You?

 

இல்லை

 

I MissYou?

 

இல்லை

 

I Hate You?

 

இல்லை

 

I Wish You?

 

இல்லை

 

 

143 என்றால் ( நூற்று நாற்பத்து மூன்று) ONE HUNDRED & FORTY THREE..


மேலும் நகைச்சுவை

Tags : ஜோக்ஸ், ஜோக்ஸ், joks

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]