மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

தோழி நீ

tholi nee kannel oru minnal mukaththil oru chirippu

தோழி நீ
3

"கண்ணில் ஒரு மின்னல்"


"முகத்தில் ஒரு சிரிப்பு"


"சிரிப்பில் ஒரு பாசம்"


"பாசத்தில் ஒரு நேசம்"


"நேசத்தில் ஒரு இதயம்"


அந்த "இதயத்தில் தோழி நீ"


மேலும் நட்பு

Tags : தோழி, நீ, தோழி நீ, tholi nee

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected].com | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]