மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


தமிழ்..

thamil.. thamil paechi marra naeram vaerru moali paechum thamilaridam marakkaamal chol un moali thamil moaliyenru !!!

தமிழ்..
தடுக்கி விழுந்தால் மட்டும் அ...ஆ...

சிரிக்கும்போது மட்டும் இ..ஈ..

சூடு பட்டால் மட்டும் உ...ஊ..

அதட்டும்போது மட்டும் எ..ஏ...

ஐயத்தின்போது மட்டும் ஐ...

ஆச்சரியத்தின்போது மட்டும் ஒ...ஓ...

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016
வக்கணையின் போது மட்டும் ஒள...

விக்கலின்போது மட்டும் ...?

என்று தமிழ் பேசி மற்ற நேரம்
வேற்று மொழி பேசும் தமிழரிடம் மறக்காமல் சொல்
உன் மொழி தமிழ் மொழியென்று !!!


மேலும் தமிழ்

Tags : தமிழ், தமிழ்.., thamil..

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]