மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

வெற்றி பெற

verri pera vaalkkaiyil neenkal verri pera moonru valikal

வெற்றி பெற
4

வாழ்க்கையில் நீங்கள் வெற்றி பெற மூன்று வழிகள்

பிறரைக்காட்டிலும் அதிகமாக அறிந்து கொள்ள முயலுங்கள்.

பிறரைக்காட்டிலும் அதிகமாக உழைக்கக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

பிறரைக் காட்டிலும் குறைவாக பிறரிடமிருந்து பெற முயலுங்கள்.


மேலும் சிந்தனைத்துளி

Tags : வெற்றி, பெற, வெற்றி பெற, verri pera

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]