மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

நாய்க் குட்டி

naayk kuddi tho tho naayk kuddi thulli vaa naayk kuddi

நாய்க் குட்டி
3

தோ தோ நாய்க் குட்டி
துள்ளி வா நாய்க் குட்டி
வெள்ளை நிற நாய்க் குட்டி
வீரமான நாய்க் குட்டி

எலியைப் பிடிக்க ஓடும்
புலியைப் போலப் பாயும்
திருடன் வந்தால் குரைக்கும்
லொள் லொள் லொள்

வாலை வாலை ஆட்டும்
பாலைப் பாலைக் குடிக்கும்
நன்றியுள்ள நாய்க் குட்டி
நான் வளர்க்கும் நாய்க் குட்டி


மேலும் சிறுவர் பாடல்

Tags : நாய்க், குட்டி, நாய்க் குட்டி, naayk kuddi

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]