மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


உதவி செய்!

uthavi chey! aelaiyin chirippil iraivanaik kaan.

உதவி செய்!
ஏழைகளுக்கு உதவி செய்!
ஆனால் கோழைகளுக்கு உதவி செய்யாதே!!
ஏழையின் சிரிப்பில் இறைவனைக் காண்.
அதனால் உனக்குள் ஏற்படும் சிரிப்பில் உன்னைக் காண். உலகைக் காண்.
Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மேலும் சிந்தனைத்துளி

Tags : , உதவி, செய், உதவி செய்!, uthavi chey!

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]