மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

உதவி செய்!

uthavi chey! aelaiyin chirippil iraivanaik kaan.

உதவி செய்!
0ஏழைகளுக்கு உதவி செய்!
ஆனால் கோழைகளுக்கு உதவி செய்யாதே!!
ஏழையின் சிரிப்பில் இறைவனைக் காண்.
அதனால் உனக்குள் ஏற்படும் சிரிப்பில் உன்னைக் காண். உலகைக் காண்.

மேலும் சிந்தனைத்துளி

Tags : , உதவி, செய், உதவி செய்!, uthavi chey!

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]