மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

முத்துக்கள்

muththukkal un manathil ulla ranankal ellaam

முத்துக்கள்
3

உன் மனதில் உள்ள


ரணங்கள் எல்லாம்


முத்துக்கள் ஆனதோ!


உன் கண்களில்!!!


உதிர்கிறதே கண்ணீராக !!!!!!!!


மேலும் வாழ்க்கை

Tags : முத்துக்கள், முத்துக்கள், muththukkal

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]