மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

நெஞ்சத்துப் பிளவால்

nejchaththup pilavaal en punnakaiyum cheyarkaiyaanathu

நெஞ்சத்துப் பிளவால்
2

நகை மட்டும் தான்
செயற்கை என்று நினைத்தேன்

என் புன்னகையும்
செயற்கையானது ...
நீ தந்த நெஞ்சத்துப் பிளவால்


மேலும் காதல்

Tags : நெஞ்சத்துப், பிளவால், நெஞ்சத்துப் பிளவால், nejchaththup pilavaal

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]