மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

கைது

kaithu kalavu purinthaen kaithaakavillai.

கைது
0களவு புரிந்தேன்
கைதாகவில்லை.
உன்னில் சுதந்திரமாய்
நான்..

மேலும் குட்டியாக சில

Tags : கைது, கைது, kaithu

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]