மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


கைதி

kaithi koalam poadduch chelkiraay. vaikkappadda

கைதி
கோலம் போட்டுச் செல்கிறாய்.
வைக்கப்பட்ட
ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் கைதியாய்
நான்
Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மேலும் குட்டியாக சில

Tags : கைதி, கைதி, kaithi

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]