மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

கைதி

kaithi koalam poadduch chelkiraay. vaikkappadda

கைதி
0கோலம் போட்டுச் செல்கிறாய்.
வைக்கப்பட்ட
ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் கைதியாய்
நான்

மேலும் குட்டியாக சில

Tags : கைதி, கைதி, kaithi

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]