மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


தெரியாது

theriyaathu koonthalil choodividum un ammaavirkuth theriyaathu

தெரியாது
கூந்தலில் சூடிவிடும்
உன் அம்மாவிற்குத் தெரியாது
பூச்சரத்தின் முடிச்சுகளில்
நான் மாட்டிக் கொண்டிருப்பது
Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மேலும் குட்டியாக சில

Tags : தெரியாது, தெரியாது, theriyaathu

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]