மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

வலி

vali ithayam maddum valiyaal thudikkirathu

வலி
3

"கண்கள் அழவில்லை"
"உதடுகள் பேசவில்லை" - ஆனால்,

இதயம் மட்டும் வலியால் துடிக்கிறது

"உன்னைப் பார்க்காமல்"
"உன்னிடம் பேசாமல்"


மேலும் காதல்

Tags : வலி, வலி, vali

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]