மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

காயப்படுகிறான்

kaayappadukiraan chaathikka nenaippavan athikamaaka choathikkappadukiraan

காயப்படுகிறான்
2

சாதிக்க நினைப்பவன்


அதிகமாக சோதிக்கப்படுகிறான்


பிறரை உண்மையாக நேசிப்பவன்


அதிகமாக காயப்படுகிறான்.


மேலும் வாழ்க்கை

Tags : காயப்படுகிறான், காயப்படுகிறான், kaayappadukiraan

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]