மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


எ‌லிபே‌ண்‌ட்

e‌lipae‌n‌d e‌nna aaku‌m ‌neeyae chollu.

எ‌லிபே‌ண்‌ட்

கலா : எ‌லி‌க்கு பே‌ண்‌ட் போ‌ட்டா எ‌ன்ன ஆகு‌ம்?

மாலா : எ‌ன்ன ஆகு‌ம் ‌நீயே சொ‌ல்லு.

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

கலா : எ‌லிபே‌ண்‌ட் ஆகு‌ம்.


மேலும் நகைச்சுவை

Tags : எ‌லிபே‌ண்‌ட், எ‌லிபே‌ண்‌ட், e‌lipae‌n‌d

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]